openbaarheid van bestuur

Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Dat gebeurt op een actieve manier via de pers, publicaties, nieuwsbrieven, website, sociale media ... Dit heet actieve openbaarheid van bestuur.

Om de werking van het gemeentebestuur zo open en transparant mogelijk te maken, kan je volgens de wet ook zelf bestuursdocumenten raadplegen. Je kan dus vragen om documenten in te kijken (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen of er uitleg over te krijgen. Dit is passieve openbaarheid van bestuur.

 • Om informatie of documenten aan te vragen of in te kijken, hoef je geen inwoner van Zoersel te zijn. Iedereen (burgers, verenigingen, bedrijven ...) kan dit doen.
 • Een aanvraag moet schriftelijk gebeuren via het webformulier (rode knop). Aan mondelinge of telefonische verzoeken wordt geen gevolg gegeven.
 • Je doet de aanvraag via het webformulier (rode knop) voor inzage, een kopie of toelichting van een document. Je moet in principe geen reden opgeven waarom je de documenten wil inkijken, tenzij er persoonsgegevens in het document staan.
 • De aanvraag wordt op de dienst strategie ingeschreven in een register.
 • De algemeen directeur neemt een beslissing binnen de twintig dagen. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot veertig dagen (bijvoorbeeld wanneer er veel opzoekingswerk nodig is). Je wordt op de hoogte gebracht als de behandeltermijn wordt verlengd.
 • Je wordt schriftelijk (per mail of brief) op de hoogte gebracht van de beslissing van de algemeen directeur en ontvangt bij een positieve beslissing de gevraagde documenten.

Het kan zijn dat een document slechts gedeeltelijk openbaar wordt gemaakt. Als we niet ‒ of slechts gedeeltelijk ‒ op jouw vraag kunnen ingaan, moeten we dit als lokale overheid motiveren.

De openbaarmaking beperkt zich tot bestaande documenten. Ja kan dus niet vragen om een nieuw document op te stellen met overzichten, berekeningen, enzovoort.

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar, behalve enkele uitzonderingen zoals:

 • persoonsgegevens (privacy);
 • documenten uitsluitend opgesteld in verband met strafvordering;
 • documenten die nog niet af zijn;
 • geheimhoudingsverplichting;
 • ...

Als jouw vraag niet binnen de termijn van twintig dagen wordt beantwoord of ze werd (gedeeltelijk) afgewezen, dan kan je hiervoor beroep indienen bij de Vlaamse Overheid:

 • Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur
  Departement Kanselarij en Bestuur
  Havenlaan 88 bus 20
  1000 Brussel
  openbaarheid@vlaanderen.be

Dit moet binnen een termijn van dertig dagen na de dag van het verzenden van de beslissing van de algemeen directeur.

Een digitaal document is gratis. Voor een kopie op papier betaal je hiervoor de kostprijs van de kopie.

aanvraag openbaarheid van bestuur