klacht tegen een besluit

Als er in onze gemeente een officieel besluit wordt genomen, waar u het niet mee eens bent, kunt u bij de toezichthoudende overheid een klacht indienen. Het gaat om besluiten van:

 • het college van burgemeester en schepenen;
 • de burgemeester;
 • het vast bureau;
 • de algemeen directeur;
 • de gemeenteraad; 
 • de raad voor maatschappelijk welzijn.

De toezichthoudende overheid bestaat uit de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf Vlaamse provinciegouverneurs.

termijn

Als u een klacht wilt indienen tegen een besluit van de gemeente- of ocmw-raad, moet dit binnen een termijn van 30 dagen vanaf de dag van de publicatie van het besluit op onze website (op de webpagina 'bekendmakingen').

Als het gaat om een besluit van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau of de algemeen directeur, dan heeft u de tijd tot aan de goedkeuring van de jaarrekening waarop de beslissing betrekking heeft.

De toezichthoudende overheid is niet bevoegd om op te treden als het gaat om:

 • een goedkeuring van een (gemeentelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan (G)RUP; 
 • een omgevingsvergunning of weigering van een omgevingsvergunning; 
 • bouwovertredingen;
 • geluidshinder;
 • onderhoud wegen.

U kunt zowel digitaal als per brief een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid:

 • via dit digitale klachtenformulier
 • via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
  Agentschap Binnenlands Bestuur
  VAC Herman Teirlinck Brussel
  Havenlaan 88, bus 70
  1000 Brussel

De toezichthoudende overheid onderzoekt of de beslissing volledig wettelijk is en of het in strijd is met het algemeen belang. Daarna kan de toezichthouder beslissen om het besluit te vernietigen.

U ontvangt binnen de drie maanden een antwoord op uw klacht.

Raad van State

U kunt tegen sommige beslissingen ook een beroep indienen bij de Raad van State