mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 januari 2021 vormt de basis voor ons gemeentelijke mobiliteitsbeleid. Enerzijds geeft het de krachtlijnen voor toekomstig beleid weer, anderzijds worden concrete acties opgenomen voor de komende jaren.

In het plan staat samenwerken aan mobiliteit centraal. Dit gaat om samenwerking tussen diensten binnen de gemeente, maar ook met externe partijen zoals het Vlaams Gewest en De Lijn. Veel acties die in het mobiliteitsplan staan, hebben direct te maken met andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, duurzaamheid, sport, ouderenzorg of onderwijs. 

Het gemeentelijk mobiliteitsbeleid bouwt verder op het Vlaamse en provinciale mobiliteitsbeleid. 

Het belangrijkste uitgangspunt van een mobiliteitsplan is het STOP-principe. Hierbij wordt uitgegaan van een hiërarchie van verplaatsingswijzen:

  • Stappen
  • Trappen
  • Openbaar vervoer
  • Privévervoer

Het Vlaamse openbaar vervoerbeleid legt momenteel de nadruk op basisbereikbaarheid. Dit is een combinatie van openbaar vervoer met andere vormen van mobiliteit, zoals de fiets.

Ook lokale vervoersinitiatieven spelen een belangrijke rol, zoals de Minder Mobiele Centrale

Participatie is een belangrijke pijler in het mobiliteitsbeleid. Op verschillende momenten tijdens het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het mobiliteitsbeleid worden burgers betrokken.

model shift

De zachte weggebruikers (voetgangers en fietsers) staan dus op de eerste plaats. Er zullen maatregelen genomen worden om je aan te sporen om meer met de fiets of te voet te gaan. Zo wordt een ‘modal shift’ gecreëerd. We willen ervoor zorgen dat de minstens helft van de verplaatsingen op een duurzame manier gebeurt. Als je toch de wagen nodig hebt, zorgen we ervoor dat je op een zo kort mogelijke manier op een hoofdweg komt, waar we voor een betere doorstroming willen zorgen.

Er worden al langer maatregelen getroffen om meer verkeersveiligheid in te voeren. Zo wordt er wijk per wijk gezocht naar de gepaste maatregelen. De inbreng van de buurtbewoners speelt hier een essentiële rol in. Stap voor stap wordt de komende jaren verder gewerkt aan een gemeente waar het aangenaam wandelen en fietsen is in een verkeersveilige omgeving.