mobiliteitsplan

wat

De afgelopen jaren is er enorm veel veranderd op het vlak van mobiliteit, ook in onze gemeente. We staan momenteel dan ook voor een aantal uitdagingen waarop we een antwoord moeten formuleren. Hoe gaan we bijvoorbeeld in de toekomst om met:

  • het toenemende vrachtwagenverkeer?
  • het toenemende sluipverkeer?
  • de gevolgen van de Publiek Private Samenwerkingsdossiers op de mobiliteit?
  • elektrische fietsen en wagens?
  • de stijgende parkeerdruk?
  • de vraag naar duurzame mobiliteit?

Gezien het huidige mobiliteitsplan dateert van 2005 (met een actualisatie in 2010), is de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan - waarin problemen, uitdagingen én oplossingen worden geformuleerd - dus meer dan nodig. Dit proces doorloopt drie fasen.

fase 1: verkenningsfase met de opmaak van een verkenningsnota

Tijdens de eerste fase brachten we, samen met enkele deskundigen, de huidige mobiliteitsstromen in kaart en onderzochten we waar de voornaamste knelpunten zich bevinden. We werkten hiervoor samen met het studiebureau Tridée. Samen met hen willen we een ‘duurzaam mobiliteitsbeleid opzetten’. Dit betekent dat we streven naar een breed draagvlak bij onze inwoners en andere betrokken partijen (scholen, middenstandsorganisatie, fietsersbond …).

Deze fase zit er intussen op. De volledige verkenningsnota vindt u onderaan deze pagina. 

Een belangrijke inbreng was weggelegd voor u, onze inwoners. Tijdens de drie participatiemomenten in april, één in elke deelgemeente, ontvingen we heel wat nuttige informatie. De samenvatting daarvan vindt u eveneens onderaan deze pagina. 

timing: februari tot juni 2019

fase 2: onderzoeksfase met de uitvoering van verschillende verkeersonderzoeken

In de tweede fase zullen we een aantal algemene thema’s - zoals sluipverkeer, de toenemende druk van vrachtwagenverkeer, de mogelijkheden van auto- en fietsdeelsystemen ... - verder in detail onderzoeken. Op basis van de verzamelde informatie worden er vervolgens drie scenario’s ontwikkeld. Het ‘nulscenario’ zal beschrijven wat er gebeurt als we als gemeente op de huidige ingeslagen weg, zonder al te veel wijzigingen, verdergaan. Naast het ‘nulscenario’ ontwikkelen we twee alternatieve scenario’s, waarbij we ambitieus zullen inzetten op vlak van duurzame mobiliteit.

In deze fase is ook een participatiemoment voorzien. U kunt dus zelf mee bepalen welke richting het toekomstig, gemeentelijk mobiliteitsbeleid moet uitgaan. Noteer hiervoor alvast dinsdag 5 november om 20 uur in de Kapel (Handelslei 167) in uw agenda.

timing: september 2019 tot januari 2020

fase 3: beleidsfase met de opmaak van een beleidsnota

Tijdens de derde fase werken we de finale versie van het plan uit. Hierin voorzien we (onder andere) een stappenplan en een concreet actieplan met de belangrijkste te nemen acties. Deze acties worden praktisch en concreet geformuleerd en uitgewerkt, zodat we er meteen mee aan de slag kunnen. Over de definitieve versie van het plan wordt u uitgebreid geïnformeerd.

timing: voorjaar 2020