mobiliteitsplan

wat

De afgelopen jaren is er enorm veel veranderd op het vlak van mobiliteit, ook in onze gemeente. We staan momenteel dan ook voor een aantal uitdagingen waarop we een antwoord moeten formuleren. Hoe gaan we bijvoorbeeld in de toekomst om met:

  • het toenemende vrachtwagenverkeer?
  • het toenemende sluipverkeer?
  • de gevolgen van de Publiek Private Samenwerkingsdossiers op de mobiliteit?
  • elektrische fietsen en wagens?
  • de stijgende parkeerdruk?
  • de vraag naar duurzame mobiliteit?

Gezien het huidige mobiliteitsplan dateert van 2005 (met een actualisatie in 2010), is de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan - waarin problemen, uitdagingen én oplossingen worden geformuleerd - dus meer dan nodig. Dit proces doorloopt drie fasen.

fase 1: verkenningsfase met de opmaak van een verkenningsnota

Tijdens de eerste fase brachten we, samen met enkele deskundigen, de huidige mobiliteitsstromen in kaart en onderzochten we waar de voornaamste knelpunten zich bevinden. We werkten hiervoor samen met het studiebureau Tridée. Samen met hen willen we een ‘duurzaam mobiliteitsbeleid opzetten’. Dit betekent dat we streven naar een breed draagvlak bij onze inwoners en andere betrokken partijen (scholen, middenstandsorganisatie, fietsersbond …).

Deze fase zit er intussen op. De volledige verkenningsnota vindt u onderaan deze pagina. 

Een belangrijke inbreng was weggelegd voor u, onze inwoners. Tijdens de drie participatiemomenten in april, één in elke deelgemeente, ontvingen we heel wat nuttige informatie. De samenvatting daarvan vindt u eveneens onderaan deze pagina. 

fase 2: onderzoeksfase met de uitvoering van verschillende verkeersonderzoeken

Na de zomervakantie ging fase 2 van start, waarbij de belangrijkste problemen in detail onderzocht werden. Vervolgens werden ook de mogelijke oplossingen uitgedacht en wat de voor- en nadelen waren van elke oplossing. Op basis van deze informatie werden er drie scenario’s ontwikkeld. Het ‘nulscenario’ beschrijft wat er gebeurt als de gemeente op de huidige weg verdergaat, zonder al te veel wijzigingen. Naast het ‘nulscenario’ ontwikkelde ze twee alternatieve scenario’s, waarbij ze ambitieus inzet op vlak van duurzame mobiliteit.

Tijdens een tweede participatiemoment werd het onderzoek en de scenario’s toegelicht. Inwoners kregen hierbij de kans om vragen te stellen en suggesties te formuleren.

Deze fase werd intussen afgerond. 

fase 3: beleidsfase met de opmaak van een beleidsnota

In de derde en laatste fase werd er gekozen voor het ‘scenario duurzame mobiliteit’ en werd het ontwerp van het mobiliteitsplan opgemaakt. Men kan het plan voorstellen als een pakket goed samenhangende en concrete maatregelen die op korte en middellange termijn voor voelbare verbeteringen moeten zorgen.

Ook in deze fase voorzien we een moment waarop haar inwoners hun mening kunnen geven. Zo kunt u mee nadenken over welke soort maatregelen als eerste moeten worden uitgevoerd.

Zoerselaars worden van harte uitgenodigd op het laatste participatiemoment op 21 oktober om 20 uur in de Kapel (Handelslei 167, 2980 Zoersel). Omdat er maar een beperkt aantal plekken zullen zijn (wegens corona), is vooraf inschrijven via mobiliteit@zoersel.be of T 03 2980 9 12 noodzakelijk.