werkingssubsidie voor sportverenigingen

Sommige erkende Zoerselse sportverenigingen kunnen genieten van financiële ondersteuning in de vorm van een algemene subsidie, aangevuld met een doelgroepentoelage. Voorwaarde voor beide is dat de vereniging een apart sportaanbod moet hebben voor jeugd, senioren en/of personen met een beperking.

De berekening van de totale subsidie gebeurt op basis van de gegevens en activiteiten van het werkjaar dat loopt van 1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar. Bekijk het reglement hier.  Het reglement van de doelgroepentoelage jeugdsport vind je hier terug.

De algemene subsidie is opgesplitst in twee toelagen:

 • basistoelage (20 %): een jaarlijkse toelage die op gelijke wijze wordt verdeeld en dus voor iedereen hetzelfde is + een toelage per lid
 • werkingstoelage (80 %): deze toelage werkt met een puntensysteem (zie hieronder) en is afhankelijk van het aantal verkregen werkingspunten

Er zijn vier verschillende doelgroepentoelagen:

 • toelage voor G-sport
 • toelage voor seniorensport
 • toelage voor gediplomeerde jeugdsportbegeleiding
 • toelage voor deelname aan vormingen en organisatie van bijscholingen

De totale subsidie die een vereniging ontvangt, is de som van de algemene subsidie en één of meerdere doelgroepentoelagen. 

algemene subsidie

1. sporttechnische omkadering (25 %)

 • per trainer met diploma van waarderingsschaal 1: 5 punten
 • per trainer met diploma van waarderingsschaal 2-3: 10 punten
 • per trainer met diploma van waarderingsschaal 4-5: 15 punten
 • per trainer met diploma van waarderingsschaal 6-7-8: 25 punten
 • per trainer die de module aangepaste sporten of seniorensport volgde: +5 punten

2. trainingsfactor (65 %)

 • per uur competitietraining onder leiding van een gediplomeerde trainer voor doelgroepen: 2 punten
 • per uur competitietraining onder leiding van een gediplomeerde trainer voor niet-doelgroepen: 1 punt
 • per uur recreatietraining onder leiding van een gediplomeerde trainer voor doelgroepen: 1 punt
 • per uur recreatietraining onder leiding van een gediplomeerde trainer voor niet-doelgroepen: 0,5 punt

3. samenwerking met overheidsdiensten (10 %)

 • medewerking aan gemeentelijke sportactiviteiten of activiteiten van adviesraden: 25 punten
 • medewerking aan sportactiviteiten georganiseerd door andere overheden: 15 punten
 • deelname aan een vergadering van de sportraad of werkgroepen van de sportraad: 5 punten

doelgroepentoelagen

G-sport

trainingsfactor en sportpromotie (50 %)

 • per uur competitietraining onder leiding van een gediplomeerde trainer: 2 punten
 • per uur recreatietraining onder leiding van een gediplomeerde trainer: 1 punt
 • organisatie sportactiviteiten voor niet-leden: 25 punten
 • organisatie sportactiviteiten voor leden: 15 punten

aankoop aangepaste sportmaterialen (50 %)

 • 100 % terugbetaling van de kosten, binnen de perken van het voorziene krediet

senioren

 • per uur competitietraining onder leiding van een gediplomeerde trainer: 2 punten
 • per uur recreatietraining onder leiding van een gediplomeerde trainer: 1 punt
 • organisatie sportactiviteiten voor niet-leden: 25 punten
 • organisatie sportactiviteiten voor leden: 15 punten

jeugd

gediplomeerde jeugdsportbegeleiding

 • aantal sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders: 5-15 punten, afhankelijk van de kwalificatie
 • aantal door jeugdsportbegeleiders gevolgde erkende opleidingen: 2-15 punten, afhankelijk van de opleiding
 • aantal door jeugdsportbegeleiders gevolgde bijscholingen: 1-2 punten, afhankelijk van de duur
 • aantal voor jeugdsportbegeleiders georganiseerde bijscholingen: 5 punten per begeleider
 • de vereniging beschikt over een sportgekwalificeerd jeugdsportcoördinator: 5-15 punten afhankelijk van de kwalificatie
 • aantal door jeugdsportcoördinator gevolgde opleidingen: 5-15 punten, afhankelijk van de opleiding
 • aantal door jeugdsportcoördinator gevolgde bijscholingen: 1-2 punten, afhankelijk van de duur

vormingen gevolg door en georganiseerd voor jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren

 • individuele deelname aan vormingen: 75 % terugbetaling van de kosten, binnen de perken van het voorziene krediet
 • organisatie van vormingen en bijscholingen: 75 % terugbetaling van de kosten, binnen de perken van het voorziene krediet

Dien je aanvraag vóór 15 november in via onderstaand formulier (rode knop). Op basis van de ingediende aanvragen brengen wij een advies uit aan het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring van het college wordt het toegekende bedrag overgemaakt aan de erkende sportvereniging. 

werkingssubsidie aanvragen voor sportverenigingen