werkingssubsidie voor jeugdverenigingen aanvragen

Erkende Zoerselse jeugdwerkinitiatieven kunnen genieten van financiële ondersteuning in de vorm van verschillende toelagen en subsidies, zoals een jaarlijkse werkingssubsidie. 

De berekening van de werkingssubsidie gebeurt op basis van de gegevens en activiteiten van het werkjaar dat loopt van 1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar. Bekijk hier het reglement. 

De algemene subsidie is opgesplitst in drie toelagen:

 • basistoelage (20 %): deze toelage wordt onder alle erkende jeugdwerkinitiatieven op gelijke wijze verdeeld en is dus voor iedereen hetzelfde
 • toelage per lid (20 %):  de toelage is afhankelijk van het aantal leden; hoe meer leden, hoe hoger de toelage
 • werkingstoelage (60 %): deze toelage werkt met een puntensysteem (zie hieronder) en is afhankelijk van het aantal verkregen werkingspunten

De totale subsidie die een vereniging ontvangt, is de som van de drie toelagen. 

1. jeugdwerking

 • per leiders- of bestuursvergadering (coördinerende vergadering met alle leiding): 3 punten
 • per halve dag- of avondactiviteit: 4 punten
 • per volledige dagactiviteit: 5 punten
 • per weekend van een groep: 6 punten

2. kaderwerking

 • voor deskundige begeleiding, per verantwoordelijke met basisattest jeugdverantwoordelijke: 10 punten
 • per aanwezigheid op jeugdraad: 2 punten

3. promotiewerking

 • per samenwerking met acties van jeugdraad/jeugddienst: 5 punten
 • per organisatie van een uitzonderlijke socioculturele activiteit (voor iedereen toegankelijk en geen verkoopacties): 10 punten
 • voor een ledenblad dat minimaal 4 keer per jaar verschijnt: 10 punten

Je vraagt de werkingssubsidie aan via het webformulier (via onderstaande rode knop) vóór 2 december. Op basis van de ingediende aanvragen brengen wij een advies uit aan het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring van het college wordt het toegekende bedrag overgemaakt aan de erkende jeugdvereniging. 

werkingssubsidie aanvragen voor jeugdvereniging