werkingssubsidie voor jeugdhuizen aanvragen

Voor de jeugdhuizen gelden andere regels dan voor de 'klassieke' erkende jeugdbeweging. 

De berekening van de subsidie gebeurt op basis van de gegevens en activiteiten van het werkjaar dat loopt van 1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar. Lees het subsidiereglement hier.

Het maximale subsidiebedrag is opgesplitst in drie toelagen:

 • basistoelage: de basistoelage bedraagt 25 % van het maximale subsidiebedrag per jeugdhuis. Het maximale subsidiebedrag is het voorziene krediet / het aantal jeugdhuizen. 
 • mogelijke toelage op basis van een afsprakennota: dit is een toelage als een jeugdhuis extra wenst in te zetten op kwaliteitsverbetering van hun werking. Hiervoor kan maximum 15 % van de basistoelage worden gereserveerd. 
 • werkingstoelage: deze toelage werkt met een puntensysteem (zie hieronder) en is afhankelijk van het aantal verkregen werkingspunten

De totale subsidie die een vereniging ontvangt, is de som van de drie toelagen. 

1. ontmoeten

 • per lid +17 jaar: 1 punt
 • per lid -7 jaar: 2 punten
 • podiumactiviteiten: 10 punten
 • per sportactiviteit: 8 punten
 • per animatie-activiteit: 6 punten
 • per manifestatie: 50 punten
 • extra opening: één extra vaste openingsdag/week met uitzondering van de vakantieperiodes: 50 punten

2. activeren

 • per bestuursvergadering: 3 punten
 • per bestuurslid met attest: 5 punten
 • per aanwezigheid op de jeugdraad: 5 punten
 • per samenwerking met acties van jeugdraad/jeugddienst/gemeente: 5 punten
 • voor deelname aan dorpsactiviteiten: 5 punten
 • per aanwezigheid op een vergadering van de koepelorganisatie: 2 punten
 • per activiteit waarbij jeugdhuizen samenwerken: 10 punten

3. educatie

 • per cursuspakket (een pakket van minimum acht uur verspreid over meerdere dagen over éénzelfde thema): 40 punten
 • per zelfingerichte vormingsavond: 20 punten
 • per bestuurslid dat deelnam aan vorming in functie van het jeugdhuiswerk: 2 punten

De basistoelage wordt uitgekeerd vóór 31 maart van het lopende begrotingsjaar en de werkingstoelage vóór 30 december van het lopende begrotingsjaar. 

Voor de toekenning van de basistoelage vragen we u volgende bijlagen vóór 31 maart te bezorgen aan jeugd@zoersel.be:

 • kopie laatste publicatie staatsblad bestuur
 • verslag van de laatste algemene vergadering
 • het financieel jaarverslag afgelopen jaar en begroting volgend jaar
 • betalingsbewijs van de premie voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • betalingsbewijs van de premie voor de verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing

De werkingstoelage kunt u aanvragen via onderstaand webformulier (rode knop).

werkingssubsidie aanvragen voor jeugdhuizen