nieuwe aanpak rioleringsprojecten

Wat de rioleringsgraad van gemeenten betreft, scoort Zoersel niet goed. Onze gemeente kampt namelijk met een historische rioleringsachterstand. Ondanks een serieuze inhaalbeweging sinds begin jaren ‘90 stranden we momenteel nog steeds maar op een rioleringsgraad van 58 %. Ter vergelijking: in Vlaanderen is de rioleringsgraad gemiddeld 88 %. We hebben dus nog een heel eind te gaan. Er zitten dan ook nog heel wat rioleringsprojecten in de pijplijn, al zullen die vanaf nu anders aangepakt worden dan voorheen.

vroeger alles in één keer

De afgelopen decennia hebben de verschillende besturen er steeds voor geijverd om bij rioleringswerken altijd het totale plaatje in acht te nemen. Aangezien de rijweg toch opgebroken moest worden - wat heel wat hinder veroorzaakt – werd meteen mee bekeken welke werken er nog uitgevoerd konden worden. Het ging dan onder meer over: 

  • de plaatselijke opvang en infiltratie van het regenwater,
  • het ondergronds brengen van alle nutsleidingen (gas, elektriciteit, telefonie en tv-distributie),
  • het vernieuwen en verfraaien van de rijbaan.

Het resultaat van deze denkoefening was heel vaak dat er werd beslist om een gescheiden regenwater- en rioleringsstelsel aan te leggen, waarbij riolen (voor afvalwater) onder de wegen en open grachten (voor regenwater) naast de wegen aangelegd werden. Om dergelijke werken te kunnen uitvoeren, is uiteraard de nodige ruimte nodig. Om die reden werden in het verleden rooilijn- en onteigeningsplannen per straat opgemaakt, waarbij de omwonenden werd gevraagd een deel van hun grond, al dan niet kosteloos, af te staan om zo voldoende ruimte te creëren voor de werken. Dit bleek geen sinecure te zijn en leidde vaak tot lange discussies en zelfs rechtszaken.

nieuwe aanpak

Omwille van de uitspraak van de rechter, naar aanleiding van de geplande rioleringswerken in Meerheide en omgeving, kunnen we niet meer op dezelfde manier onteigenen. De werkelijke grondprijs betalen voor al die grondafstanden is voor het gemeentebestuur dan weer niet haalbaar. Dit betekent twee dingen:

1. We beschikken niet langer over voldoende ruimte om alle werken in één keer uit te voeren. De toekomstige rioleringsaanleg zal dus losgekoppeld worden van de andere werken.

2. Er zal enkel gewerkt worden binnen de grenzen van de bestaande publieke doorgang. Dit is de zone tussen de aanwezige afsluitingen, hagen, brievenbussen ...

Bij toekomstige rioleringsprojecten zal er dus een vuilwaterafvoer (DWA) aangelegd worden waar iedere woning verplicht op moet aansluiten. Bestaande grachten worden geherprofileerd binnen de bestaande werkzone, ingebuisde grachten worden terug open gelegd maar er worden géén nieuwe open grachten aangelegd op plaatsen waar er momenteel geen zijn (tenzij er wateroverlastproblemen zijn).

Als er geen regenwatersystemen meer gebouwd worden in de straat, kunnen bewoners hier uiteraard ook niet meer op aansluiten. Zij zullen hun regenwater dus op perceelsniveau moeten opslagen, hergebruiken en infiltreren. Let wel: in uitzonderlijke gevallen zullen we nog onteigeningen moeten doen om daar waar echt nodig toch regenwateropvang te voorzien.