privacyverklaring | vragen over uw persoonsgegevens

Wij, gemeente & ocmw Zoersel, hechten groot belang aan de bescherming van je persoonlijke levenssfeer en behandelen je persoonsgegevens met respect voor jouw privacy. Wij volgen hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR). Met deze privacyverklaring willen we je uitleggen hoe we met jouw gegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie die op jou betrekking hebben en waarmee je geïdentificeerd kan worden. Je bent geïdentificeerd als wij je kunnen herkennen, rechtstreeks of onrechtstreeks. Met jouw naam of rijksregisternummer weten we rechtstreeks dat jij het bent, maar ook met een combinatie van je adres, leeftijd en geslacht kunnen we jou herkennen. Je bent identificeerbaar van zodra we informatie op een of andere manier aan jou kunnen koppelen. Zo kunnen gegevens van de webshop, adressen, het IP-adres van jouw computer, en nog vele andere een persoonsgegeven worden als we sommige van die gegevens combineren en aan je kunnen koppelen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of ‘AVG’ is de Europese privacywet.

Vroeger beschermde de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’, veel beter bekend als de privacywet, jouw persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 is die oude privacywet vervangen door een nieuwe Europese privacywet. De media gebruiken vaak de Engelstalige benaming GDPR of voluit General Data Protection Regulation. In het Nederlands is dat AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze wet handelt nog altijd over de ‘verwerking’ van persoonsgegevens. De term ‘verwerking’ is een erg breed begrip. Alles wat we met jouw persoonsgegevens doen, zijn ‘verwerkingen’: opslaan, raadplegen, doorsturen, verwijderen, ordenen, verspreiden, bijwerken, openen, enzovoort.

Gemeente & ocmw Zoersel is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor. In juridische termen bepalen wij dus het ‘doel van de verwerking’. Maar dat betekent niet dat iedere medewerker van gemeente & ocmw Zoersel zomaar toegang heeft tot alles. Je persoonsgegevens komen enkel bij de diensten en de medewerkers die ze nodig hebben voor hun werk.

Wij werken voor heel wat verwerkingen samen met allerhande leveranciers. Die bedrijven, organisaties en andere overheden kunnen gegevens verwerken in onze opdracht. Zij worden dan ‘verwerkers’ genoemd. Met al die verwerkers maken we strikte afspraken, om zo te verzekeren dat ze dezelfde hoge privacystandaarden gebruiken. We leggen deze afspraken vast in een ‘verwerkersovereenkomst’.

Soms is gemeente & ocmw Zoersel niet de enige verwerkingsverantwoordelijke. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij gedeelde projecten met andere organisaties. Vaak zijn we ook wettelijk verplicht om bepaalde gegevens door te sturen naar andere overheden, zoals de Vlaamse of de Federale Overheid. Die organisaties worden dan ‘ontvangers’ genoemd. Als zij de persoonsgegevens echter verder willen verwerken, dan moeten zij ook voldoen aan alle voorwaarden van de AVG. We wisselen regelmatig ook persoonsgegevens uit met andere overheden en organisaties om jou te ondersteunen en automatisch bepaalde diensten en voordelen toe te kennen waarop jij wettelijk recht hebt. Zo kunnen we jou nog beter van dienst zijn.

We zullen jouw persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan anderen. We doen dat enkel als jij ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als er een wet is die ons daartoe verplicht. We hebben dan een duidelijke juridische basis.

Gemeente & ocmw Zoersel gebruikt jouw persoonsgegevens nooit zomaar. We doen dat alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke juridische basis hebben, ook wel de ‘rechtmatigheid’ genoemd. Onze 4 belangrijkste juridische basissen zijn:

 1. We verwerken jouw persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of opdracht uit Europese wetgeving, Federale wetten of Vlaamse decreten en hun bijbehorende uitvoeringsbesluiten. En daarnaast is de AVG zelf soms ook de juridische basis, bijvoorbeeld voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek en voor archivering in het algemeen belang. Bijvoorbeeld: de dienst burgerzaken is verplicht om gegevens van iedere Zoerselaar op te nemen in het bevolkingsregister.
 2. We gebruiken jouw gegevens om een taak van algemeen belang te vervullen of om een opdracht van openbaar gezag uit te voeren.
 3. We verwerken jouw persoonsgegevens, omdat je een overeenkomst bent aangegaan met gemeente & ocmw Zoersel.
 4. Je geeft ons toestemming om jouw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. We zullen je eerst goed informeren over wat die toestemming betekent, hoe je jouw toestemming eenvoudig weer kunt intrekken, met wie we jouw gegevens zullen delen en hoelang we van plan zijn om jouw gegevens bij te houden. Zo kan je jouw toestemming met kennis van zake geven. Bijvoorbeeld: je geeft ons toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken als je jezelf inschrijft voor een nieuwsbrief. 

In bijzondere gevallen kunnen we jouw persoonsgegevens ook verwerken om je te beschermen. We doen dat wel alleen in hoogst uitzonderlijke, levensbedreigende noodsituaties of rampen.

De AVG voorziet in verschillende rechten voor burgers.

recht op inzage en gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens en de doelen waarvoor we ze verwerken in te kijken. Daarvoor vragen we wel een bewijs van jouw identiteit, zodat we zeker zijn dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen. Als je vraagt om jouw gegevens in te kijken, kan je die in digitale vorm opvragen via onze website.

Je mag die persoonsgegevens dan zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen of - als je dat wil en als het technisch mogelijk is - doen we die overdracht graag voor jou.

recht op verbetering

Merk je dat we als lokaal bestuur foute of onvolledige persoonsgegevens over jou hebben? Je hebt altijd het recht om ze te laten verbeteren.  

recht om vergeten te worden

In een aantal gevallen heb je het recht om jouw gegevens te laten wissen. Dat kan bijvoorbeeld:

 • Als we jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze eerst verwerkten.
 • Als we jouw toestemming nodig hebben om ze te verwerken en jij beslist om jouw toestemming in te trekken.
 • Als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten.
 • Als wij jouw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier zouden verwerken.
 • Als we wettelijk verplicht worden om jouw gegevens te verwijderen.

Let op: vaak zijn we verplicht om jouw gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren en kunnen we dus niet, of maar gedeeltelijk, voldoen aan je wens om vergeten te worden. Je kan dus bijvoorbeeld niet worden geschrapt uit het bevolkingsregister.

recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking te beperken:

 • Als je de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist tijdens een periode die ons toelaat om de juistheid van jouw gegevens na te gaan.
 • Als wij jouw persoonsgegevens toch op een onrechtmatige manier zouden verwerken, maar je liever niet hebt dat we jouw persoonsgegevens verwijderen.
 • Als we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar je die nog wel nodig hebt voor een gerechtelijke procedure.
 • Als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten.

recht op bezwaar en recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming

Je hebt het recht om bezwaar te maken als we jouw persoonsgegevens verwerken voor onze taken van algemeen belang of onze opdrachten van openbaar gezag. Als jouw belangen, rechten en vrijheden zwaarder doorwegen dan de gerechtvaardigde gronden van gemeente & ocmw Zoersel, zullen we stoppen met de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Om deze rechten uit te oefenen, vul je onderstaand webformulier (rode knop) in of mail je naar privacy@zoersel.be. Wij zullen alle inspanningen leveren om jouw verzoek binnen een redelijke termijn in te willigen, op voorwaarde dat het verzoek in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving en de aan ons toevertrouwde taken.

Tijdens een bezoek aan onze website of webshop kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies', op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op jouw behoeften als terugkerende bezoeker. Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van jouw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Je kan zelf instellen welk soort cookies je voor onze website wil toelaten via het pop-upvenster voor cookie-instellingen of het ‘koekjes’-icoontje rechtsonder in onze website. Je kan deze instellingen later altijd opnieuw aanpassen via het ‘koekjes’-icoontje.

 • strikt noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te bezoeken. Zonder deze cookies kan je onze website niet gebruiken.
 • functionele cookies
  Functionele cookies maken je bezoek aan onze website gemakkelijker en aangenamer, door een meer gepersonaliseerde surfervaring. Ze houden bijvoorbeeld jouw voorkeuren bij.
 • analytische cookies
  We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over je gebruik van onze websites zodat we deze kunnen verbeteren. Onze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Wij gebruiken deze gegevens nooit om jou persoonlijk te identificeren. Wij geven deze gegevens niet door aan andere organisaties.
 • gerichte (targeting) cookies
  Gerichte (targeting) cookies laten ons toe om gerichte communicatie te doen op basis van jouw interesses op onze website. Deze cookies bestaan reeds op onze website, maar worden nog niet gebruikt.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De verkregen informatie wordt, inclusief het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om vervolgens rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Op onze website zijn knoppen voorzien om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die worden aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze codes verwerken jouw persoonsgegevens en plaatsen onder meer een cookie (zie boven).  Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen.

De link naar Mijn Burgerprofiel op onze website is een toepassing van Digitaal Vlaanderen. Je kan hun privacyverklaring nalezen via deze link.

Het overzicht van de cookies, die worden gebruikt door Mijn Burgerprofiel en de Mijn Burgerprofiel-header, zijn beschikbaar via deze link.

Bij het aanvinken van het privacyvakje van formulieren geef je ons, gemeente & ocmw Zoersel, de toelating om jouw persoonsgegevens te verwerken. Gegevens die je via een formulier verstrekt, in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening, worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016. Je geeft de toelating om jouw gegevens te gebruiken voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld (de specifieke dienst of activiteit waarvoor je het formulier invult). Jouw gegevens zullen nooit voor een ander doeleinde worden gebruikt dan voor datgene waarvoor je jouw toestemming gaf.

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wijzigt. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd in maart 2023.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over jouw privacy? Neem dan contact op het de functionaris gegevensbescherming van gemeente & ocmw Zoersel:

 • privacy@zoersel.be
  gegevensbescherming – dienst strategie
  gemeente & ocmw Zoersel
  Handelslei 167
  2980 Zoersel

Je hebt ook altijd het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

jouw persoonsgegevens opvragen of wijzigen