energiebesparende en toegankelijkheidsbevorderende subsidie voor verenigingen

wat

Een subsidie met betrekking tot energiebesparende en toegankelijkheidsverhogende werken in verenigingslokalen, op het terrein of aan de noodzakelijke uitrusting van het terrein.

voorwaarden
 • U moet een door het schepencollege erkende vereniging zijn.
 • De werken zijn op de datum van de aanvraag nog niet gestart.
 • De werken moeten uitgevoerd worden in een bestaand lokaal, op het terrein of aan de noodzakelijke uitrusting van het terrein. (Het is minstens tien jaar op het elektriciteitsnet aangesloten.)
 • De werken moeten het energieverbruik aanzienlijk verlagen en hebben een terugverdieneffect. Of de werken verhogen de fysieke toegankelijkheid.
 • Uw vereniging heeft de grond waarop het gebouw staat in eigendom of erfpacht of heeft er een opstalrecht op. De duur van de overeenkomst van erfpacht of van het recht van opstal moet nog minstens negen jaar lopen. Uw vereniging mag het lokaal ook in huur hebben als het huurcontract nog minstens negen jaar loopt. 
 • De energiebesparende werken zijn voldoende ingrijpend, hebben een aanzienlijke omvang en de reële kost bedraagt minstens € 5.000. Voor de werken die de fysieke toegankelijkheid verhogen gaat het over een reële kost van minstens € 1.000.
 • Als de werken vergunningplichtig zijn, zal een goedkeuring pas gegeven worden na het verkrijgen van de bouwvergunning. 
subsidie
 • De subsidie bedraagt 50% van de kosten, met een maximumsubsidie van € 40.000 per vereniging per tien jaar (maximum € 20.000 voor toegankelijkheidsverhogende werken en maximum € 20.000 voor energiebesparende maatregelen).
 • Voor het bepalen van de toelage komen alle bewezen kosten van de werken in aanmerking.
 • Eventuele gratis materialen en gratis gepresteerde werkuren en diensten komen niet in aanmerking voor de berekening.

Bekijk hier het volledige reglement.

procedure

U dient de aanvraag minimum één maand voor de aanvang van de werken in via het webformulier (rode knop). U moet de volgende stukken bijvoegen: 

 • een plan van de werken met een korte beschrijving
 • een uitleg van de noodzaak en verantwoording van de werken
 • een tijdsraming van de werken
 • afschriften van de nodige bewijzen inzake eigendom, zoals akte van erfpacht, akte van recht van opstal of akte van huur
 • een gedetailleerde raming van de kosten

Het college moet de aanvraag goedkeuren. 

subsidie energiebesparende en toegankelijkheidsbevorderende werken aanvragen