vergeet de statuten van uw vzw niet aan te passen tegen 1 januari 2024!

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voor nieuwe vzw’s in werking. Tegen 1 januari 2024 moeten alle vzw’s hun statuten daaraan aanpassen.

Het Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) van 2019 vernieuwde het wettelijk kader voor de verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) en stemde het af op de regels voor vennootschappen. Vzw’s moesten hun statuten aanpassen aan het nieuwe wetgevende kader, maar nog niet alle vzw’s in Vlaanderen zijn in orde.

Hebt u een vzw die vóór 1 mei 2019 werd opgericht en die nog niet is afgestemd op de nieuwe bepalingen, dan moet u de nodige voorbereidingen beginnen te maken.

betrokken vzw's

De wijzigingen zijn van toepassing op alle vzw’s zoals beschreven in het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

Hoe gaat u te werk?

  1. De bestuurders stellen nieuwe statuten op die in lijn zijn met de nieuwe regels. Wie hierbij begeleiding nodig heeft kan beroep doen op de diensten van het vsdc (Vlaams studie- en documentatiecentrum voor VZW’s).
  2. Roep de algemene vergadering bijeen. Om over een statutenwijziging te beslissen hebt u een dubbele 2/3de meerderheid nodig. Dit betekent dat 2/3de van de leden aanwezig moet zijn en 2/3de voor de wijziging moet stemmen.
  3. U dient de juiste formulieren in bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van uw regio. U kunt de formulieren raadplegen op de website van de FOD Justitie. Naast de formulieren voegt u ook een verslag van de notulen van de algemene vergadering toe. U voegt daarnaast ook een betalingsbewijs toe voor het neerleggen van de nieuwe statuten bij de griffie.
  4. De rechtbank zal de documenten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Voor meer informatie over de procedure en de te gebruiken formulieren kunt u terecht op de website van de FOD Justitie.

(bron: notaris.be)