van klimaatambitie naar klimaatsucces

Op de gemeenteraad van juni werd het Zoerselse klimaatplan 2030 goedgekeurd. Onze ambitie is groot. Samen met u willen we van ons plan een succes maken. We streven naar een klimaat-neutrale organisatie tegen 2030.

Zoersel als voorbeeldgemeente

CO2 is met voorsprong het belangrijkste broeikasgas. Broeikasgassen tasten nog steeds de ozonlaag aan en dat heeft een enorme impact op ons klimaat (de zeespiegel stijgt, het weer wordt extremer ...).  Belangrijk dus om de uitstoot van CO2 drastisch aan te pakken.

Maar liefst 80% van het wereldwijde energieverbruik (waardoor CO2 wordt uitgestoot) houdt verband met stedelijke en gemeentelijke activiteiten. De Europese Commissie besliste daarom om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen. Onze gemeente tekende hiervoor het Burgemeestersconvenant. Hierin engageren we ons om concrete maatregelen te nemen om de energie gerelateerde CO2-uitstoot op ons grondgebied te verminderen. Onze doelstelling tegen 2030? 40% minder CO2 uitstoten én ons weerbaar maken tegen de klimaatverandering. We stelden een ambitieus klimaatplan op waarin we acht streefdoelen voorop stellen.

We geven u een overzicht van de belangrijkste streefdoelen. Het volledige artikel kunt u nalezen in ons ZOERSELmagazine van augustus (pagina 4 en 5). 

de gemeentelijke werking wordt klimaatneutraal

Ons energieverbruik kunnen we nog optimaliseren om zo meer te besparen. Renovaties worden grondig aangepakt zodat gebouwen minstens 75% minder energie gebruiken en zelf instaan voor hun hernieuwbare energieproductie.

besparingspotentieel benutten van woningen en gebouwen

Als gemeente willen we Zoerselaars begeleiden en informatie verstrekken om te renoveren en zo hun woningen energiezuinig(er) te maken. Daarnaast zorgen we er mee voor dat zoveel mogelijk mensen hun verwarmingssysteem op fossiele brandstoffen vervangen door milieuvriendelijke alternatieven.

kiezen voor kortere verplaatsingen op een duurzame manier

In de toekomst willen we lange verplaatsingen met de wagen overbodig maken in onze gemeente. Hiervoor moeten verschillende functies zoals winkelen, sport, school, werk ... zo centraal mogelijk gelegen zijn. Zo kunnen we een ‘modal shift’ realiseren van wagens naar andere, meer duurzame vervoersmiddelen. Kortere afstanden kunnen immers makkelijker overbrugd worden met bijvoorbeeld de fiets of step, te voet of het openbaar vervoer.

een groen-blauw netwerk uitbouwen

Om problemen zoals overstromingen door hevige regenval en problemen met luchtkwaliteit tegen te houden, bouwen we een groen-blauw netwerk uit. Door het planten van bloemen, aanleggen van buurtparkjes, waterpartijen en volkstuintjes, dragen deze diverse ecosystemen bij aan de verandering van het klimaat.

lokale voedingsproductie en -consumptie wordt gestimuleerd

We ondersteunen onze lokale producenten en de consumptie van lokale producten (korte keten). De lokale economie krijgt een boost en de producent krijgt een eerlijke prijs voor zijn product. Als consument krijgt u in ruil verse en kwaliteitsvolle producten, zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval.

We zijn er ons echter van bewust dat er voor bepaalde doelgroepen nog te weinig informatie beschikbaar is. Er ligt dan ook een grote uitdaging in het creëren van een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Samen succesvol!

bouw mee aan het klimaatsucces van onze gemeente

U kunt ook meebouwen aan ons klimaatplan. Plant eens een boom als natuurlijke parasol of als beschutting tegen de blakende zon in de zomer of tegen het gure weer in de winter. Uw tuin kan een verschil maken voor de natuur én het klimaat. Momenteel lopen er twee groepsaankopen voor inheemse hoogstam (fruit-)bomen en voor hagen.