nieuw openbaar onderzoek dorpszaal

Op 28 januari 2019 verleende het schepencollege een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de pastorij en het aanbouwen van een polyvalente dorpszaal (Halle-Dorp 32). Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend bij de deputatie van de provincie Antwerpen. In het kader van deze beroepsprocedure werden bijkomende documenten aan het dossier toegevoegd. Het gaat onder meer om plannen van de omgevingsaanleg rond de dorpszaal (met beplantingsplan en inventaris van te verwijderen bomen) en een archeologienota.

Omdat het dossier nu nieuwe documenten bevat, gaf de deputatie de opdracht om een nieuw openbaar onderzoek te organiseren. U kunt de aanvraag, met de aangepaste plannen, komen inkijken van 23 september tot en met 22 oktober 2019 bij onze gemeentelijke dienst omgeving in het administratief centrum Zoersel (Handelslei 167) of via het omgevingsloket

Hebt u opmerkingen of bezwaren bij de gewijzigde aanvraag, dan moet u die tijdens diezelfde periode indienen. Indien u een eerder ingediend bezwaar wenst te behouden, moet u dit in het kader van het nieuwe openbaar onderzoek terug bevestigen. Dit kan via het omgevingsloket of per brief, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, gemeente & ocmw Zoersel, Handelslei 167.