A  A  A  A 
Stedebouwkundige vergunning
@formulieren

wat is een stedenbouwkundige vergunning ?

  • als algemene regel geldt dat u voor het bouwen van een gebouw of constructie een stedenbouwkundige vergunning - vroeger ook wel bouwvergunning genoemd - nodig hebt. Voor het bouwen van een woning, garage of bedrijfsgebouw is dit evident, maar ook het plaatsen van een tuinafsluiting, het plaatsen van een reclamebord, het bouwen van een tuinhuis, veranda of serre of het aanleggen van grotere oppervlakten verhardingen is vergunningsplichtig.
  • andere veelvoorkomende werken zijn de afbraak van een gebouw of constructie, de aanleg van een zwembad, het plaatsen van (licht)reclames, het wijzigen van een bodemreliëf, het ontginnen en wijzigen van beschermde gebieden, het plaatsen van woonwagens, caravans of andere constructies om in te wonen, het wijzigen van de bestemming / functie van een gebouw, enzovoort.
  • een volledig overzicht van de werkzaamheden waarvoor u een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft, kunt u nakijken op de website van RO Vlaanderen of op www.bouwenenwonen.be.

hoe ?

Als het een perceel grond betreft, moet u de locatie van het perceel exact kunnen aangeven; straatnaam en eventuele huisnummer of huisnummer van aanpalende buur.

procedure en afhandling ?

  • wanneer uw dossier door de dienst ruimtelijke ordening volledig wordt verklaard, krijgt u een ontvankelijkheidsbewijs.
  • het schepencollege van Zoersel heeft dan 105 dagen de tijd om over uw aanvraag een beslissing te nemen
  • een stedenbouwkundige vergunning blijft twee jaar geldig. Als na die twee jaar de werken - om welke reden ook - nog niet zijn gestart of de werken meer dan 2 jaar onderbroken zijn, dan is de vergunning vervallen en moet u een nieuwe stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Dit geldt ook voor gebouwen die na drie jaar nog niet winddicht zijn.

alfabetisch: S
synoniemen: bouwvergunning
thema's: Milieu en wonen
dienst: ruimtelijke ordening
dd: 11-09-2013
Verkaveling - richtlijnen

wat ?

  • specifieke richtlijnen voor verkavelingen in Zoersel.
  • dit kan verschillend zijn voor een reeds bestaande verkaveling.

Als een stuk grond verdeeld wordt in twee of meer kavels, dan is vooraf een verkavelingsvergunning nodig.

De aanvrager bezorgt dan onder andere een verkavelingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. Nadat de verschillende adviezen worden ingewonnen, kan het schepencollege een verkavelingsvergunning verlenen. Bij de vergunning kunnen lasten worden opgelegd: nutsleidingen, rioleringen, grondafstand, ... Als aan al deze voorwaarden zijn voldaan, kan de verkavelaar tot de verkoop van de verkavelde gronden overgaan.

Eens de verkavelingsvergunning verleend, gelden voor elke kavel specifieke stedenbouwkundige voorschriften. Deze leggen duidelijk vast wat wel en wat niet mag op het perceel inzake inplanting van gebouwen, materiaalgebruik, hoogte, ...

Als de eigenaar van een bepaalde kavel wenst dat het verkavelingsplan of de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften worden gewijzigd, dan kan hij dit doen door een aanvraag tot verkavelingswijziging.

hoe ?

Als het een perceel grond betreft, moet u de locatie van het perceel exact kunnen aangeven; straatnaam en eventuele huisnummer of huisnummer van aanpalende buur.

woonbelasting in verkavelingen

Als u van plan bent om in Zoersel een verkaveling te realiseren of een meergezinswoning op te richten, dan bent u verplicht om hierop een woonbelasting te betalen.

Hoeveel deze woonbelasting bedraagt, kunt u hier nalezen.


alfabetisch: V
synoniemen:
thema's: Milieu en wonen
dienst: ruimtelijke ordening
dd: 29-07-2013
dienst ruimtelijke ordening