A  A  A  A 
Adviesraden


De erkende adviesraden bestaan hoofdzakelijk uit verenigingen en/of geïnteresseerde burgers.
Gemeenteraadsleden en afgevaardigden van politieke fracties hebben hier enkel een adviserende stem.
De vergaderingen van alle erkende adviesraden zijn openbaar.

Zoersel heeft tien adviesraden:

 De bibliotheek wordt geadviseerd door de adviescommissie bibliotheek.

wijkoverleg - hoorzittingen
Omdat het bestuur graag op de hoogte blijft van uw mening en interesses en steeds een antwoord wil bieden op uw vragen, werd er in januari 2009 gestart met een nieuw initiatief, met name het 'wijkoverleg'.
"We deelden onze gemeente daarvoor op in acht wijken", licht de dienst communicatie toe. "Het opzet is dat een delegatie van het bestuur, administratie en politie de inwoners van elke wijk minimum één keer om de twee jaar ontmoet, tijdens een wijkoverleg."

"Elke inwoner zal, wanneer zijn of haar wijk aan de beurt is, hiervoor een persoonlijke uitnodiging krijgen met een concrete agenda. Aandachtspunten, projecten, nieuwtjes die specifiek zijn voor uw bepaalde wijk zullen in eerste instantie het onderwerp zijn van het overleg. Uiteraard is er daarnaast ook ruimte voor uw mening, interesses en vragen omtrent andere zaken."

verslagen
Verzoekschrift gemeenteraad

In toepassing van artikel 201 en volgende, van het gemeentedecreet heeft de burger het recht verzoekschriften, door één of meerdere personen ondertekend, schriftelijk in te dienen bij de organen (de gemeenteraad, het college, de burgemeester, de stadssecretaris) van de gemeente.

voorwaarden

   • Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen.
   • De verzoekschriften worden aan de gemeenteraad gericht. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.
   • Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.

de vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als

  1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd
  2. het louter een mening is en geen concreet verzoek
  3. de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend
  4. het taalgebruik beledigend is

De voorzitter van de gemeenteraad doet deze beoordeling. Indien het verzoekschrift onontvankelijk is, wordt de verzoeker hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

behandeling van het verzoekschrift

  • De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het ontvankelijk verklaard verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.
  • De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.
  • De verzoeker, of indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de gemeenteraad of een gemeenteraadscommissie. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze die geen deel uitmaakt van de gemeenteraad.
  • De gemeenteraad verstrekt binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.
Voorstellen van burgers
wat

Inwoners kunnen vragen om een voorstel of een vraag op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.
Het moet wel gaan over  gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening.
De inwoners moeten dit doen met een gemotiveerde nota met eventueel alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.
Het verzoek moet worden gesteund door ten minste 300 inwoners ouder dan 16 jaar.

hoe dit indienen

Het verzoek wordt ingediend met een formulier dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt en aangetekend verzonden naar het college van burgemeester en schepenen. Het moet de naam, de voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft. Het college van burgemeester en schepenen gaat na of aan die voorwaarde voldaan is.

wanneer wordt dit behandeld op de gemeenteraad

Het verzoek moet minstens 20 dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld. Zo niet wordt het verzoek behandeld op de daarop volgende vergadering van de raad.

de gemeenteraad bepaalt de bevoegdheid, het gevolg en de bekendmaking

De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid voor de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad welk gevolg eraan wordt gegeven en hoe het wordt bekend gemaakt.

communicatiedienst
administratief centrum
Handelslei 167, 2980


-