A  A  A  A 
E-loket: Formulieren technische dienst

|::|  een label op uw fiets 
|::|  melding straatlampen via Eandis
|::|  aanvraagformulieren via Eandis rond energie


AFDELING PLANNING INFRASTRUCTUUR

•  Wat doet de afdeling planning infrastructuur?

   • beheert de wijzigingen aan buurtwegen en waterlopen..
   • technisch beheer gemeentegebouwen..
   • opmaken dossiers van werken en diensten (wegenaanleg, rioleringen, ruimen van baangrachten en waterlopen, bouwwerken, aankoop voertuigen, aankoop machines)..
   • voorbereiden van technische dossiers voor het schepencollege en de gemeenteraad..
   • opvolgen van uitbestede werken, nazicht betaalstaten, opmaken verrekeningen, bijwonen van werfvergaderingen
   • uitbreiding van het waterleidingnet, TV-distributienet, laag- en hoogspanningsnet, aardgasnet en openbare verlichting..
   • voor werken aan, of voor het overwelven van geklasseerde waterlopen moet u een schriftelijke aanvraag indienen.  Deze wordt door het gemeentebestuur doorgezonden naar het provinciebestuur voor verdere goedkeuring. 
    Meer info kan u vinden op
    www.provant.be/waterbeleid

  •  Andere links

producten dienst planning infrastructuur
dienst planning infrastructuur
planning infrastructuur
administratief centrum
Handelslei 167, 2980