A  A  A  A 
Openbare onderzoeken

programmatische aanpak stikstof

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

periode openbaar onderzoek: 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 

inzage:

 • download hier de kennisgevingsnota
 • in het administratief centrum (Handelslei 167), dienst milieu
 • bij het Departement Omgeving
 • bij de dienst Milieueffectrapportage in Brussel

bezwaren of opmerkingen (indienen tot en met 16 oktober): 


aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden

Vlaams departement Omgeving wil, in functie van waterbeheersing, watergevoelige openruimtegebieden aanduiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter.

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U kunt de kennisgeving ook downloaden via mer-dossierdatabank onder het nr. PL0256 of de website van de initiatiefnemer www.integraalwaterbeleid.be.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven.

Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage opstelt voor de uitvoering van het plan-MER. 

periode openbaar onderzoek: 30 juli 2018 tot en met 30 augustus

inzage:

 • download hier de kennisgevingsnota
 • in het administratief centrum (Handelslei 167), dienst milieu
 • bij de initiatiefnemer van het plan, Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst
 • bij de dienst Milieueffectrapportage in Brussel

bezwaren of opmerkingen (indienen tot en met 30 augustus): 


inventaris bouwkundig erfgoed

Waardevolle gebouwen, die het karakter van de gemeente mee bepalen, worden door de Vlaamse Overheid opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. Welke gebouwen dit precies zijn in Zoersel kunt u raadplegen op de website inventaris.onroerenderfgoed.be.
Omdat de inventaris in onze regio dateert van 1985, werd deze recent onder de loep genomen. Alle panden in de inventaris werden gecontroleerd of ze hun erfgoedwaarde hebben bewaard. Door verbouwing, sloop ... kan de waarde verloren gaan. Ook het adres is gecontroleerd.

Om de actualisatie te kunnen doorvoeren, opent het Agentschap Onroerend Erfgoed een openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen.

Alle eigenaars van een pand die aan dit openbaar onderzoek worden onderworpen, ontvangen een persoonlijke brief met gedetailleerde informatie over dit onderzoek.

periode openbaar onderzoek: 1 juni tot en met 30 juli 2018

inzage:

 • Het dossier is te raadplegen op de website van agentschap Onroerend Erfgoed.
 • Dossiers liggen ook ter inzage in de bibliotheek agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88, Brussel.
  • van maandag tot vrijdag
   doorlopend van 9 tot 17 uur
   (gesloten op 11 juli)
 • Dossiers liggen ook ter inzage in het Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, Antwerpen:
  • enkel na telefonische afspraak op T 03 224 62 10.

bezwaren of opmerkingen (indienen tot en met 30 juli):

 • via aangetekende brief aan Agentschap Onroerend Erfgoed, Team Onderzoek en Beschermen, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel
 • persoonlijk afgeven tegen ontvangstbewijs aan bovenstaand adres


Hieronder vindt u een overzicht van de lopende openbare onderzoeken bij een omgevingsvergunning.

aanvrager: Luc De Rop, Sint-Antoniusbaan 85, 2980 Zoersel
onderwerp: het verkavelen van een perceel grond in 13 kavels voor vrijstaande eengezinswoningen in Watermolen
periode openbaar onderzoek: van 17 augustus tot en met 17 september 2018
omgevingsloketnummer: OMV_2018086570

aanvrager: Luc De Rop, Sint-Antoniusbaan 85, 2980 Zoersel
onderwerp: het verkavelen van een perceel grond in 2 kavels voor vrijstaande eengezinswoningen in Ten Halvelaan
periode openbaar onderzoek: van 17 augustus tot en met 17 september 2018
omgevingsloketnummer: OMV_2018086558

aanvrager: Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
onderwerp: Het regulariseren van het bouwen van een noodstroomgenerator met aanhorigheden en het uitbreiden van de stookinstallaties  bij zorginstelling ZNA JOOSTENS.
periode openbaar onderzoek: van 17 augustus tot en met 17 september 2018
omgevingsloketnummer: OMV_2017007602


Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag dient u in:

actueel                                        klik hier voor de verkiezingen


UPDATE: maatregelen rond sproeien
De waterbesparende maatregelen blijven behouden, maar de uren van het gebruik zijn wat versoepelt. Voortaan mag u regen- en/of grondwater gebruiken tussen 18 uur 's avonds en 10 uur 's ochtends (i.p.v. tussen 20 en 8 uur), bijvoorbeeld voor het sproeien van uw tuin. Er geldt nog steeds een verbod op het gebruik van leidingwater voor dergelijke activiteiten.

kampvuurverbod en rook- en vuurverbod in natuurgebieden
Het is op dit moment verboden om kampvuren te maken. Daarnaast is er ook een rook- en vuurverbod in natuurgebieden. Overtredingen worden gestraft. Let bovendien extra goed op als u gaat barbecueën. Lees hier meer over de risico’s van natuurbranden.

openingsuren tijdens zomervakantie
Van 1 juli tot en met 31 augustus helpen we u graag verder: 
- van
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
- op donderdagavond van 17 tot 20 uur.
's Namiddags zijn we telefonisch bereikbaar. Onze sociale dienst werkt elke namiddag ook op afspraak.

mobiliteits-en parkeerstudie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we zullen nemen in Halledorp.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp

In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker


culinaire fietstocht
tot 30 september


Zoerselse koppen in natuur en landbouw
het Lindepaviljoen
van 1 juli tot 30 september

expo | Lena Lafleur
de Bijl
van 6 tot en met 28 september


expo | Gent-Antwerpen: à la carte
de Bijl
van 8 tot en met 30 september


film | Hampstead
de Bijl
13 september om 20 uur