A  A  A  A 
nieuw openbaar onderzoek voor binnengebied tussen Heimeulenweg en Heybleukenstraat (12/04/2019)

Op 1 oktober 2018 weigerde het schepencollege de aanvraag voor een omgevingsvergunning, ingediend door de NV IMVAP, voor het bouwen van zeven meergezinswoningen (met telkens zes woongelegenheden) in het binnengebied tussen Heimeulenweg en Heybleukenstraat.

dossier aangepast
De aanvrager tekende hiertegen beroep aan bij de Deputatie van de provincie Antwerpen en voegde een aantal nieuwe stukken aan het dossier toe. Het gaat onder meer om een mobiliteitsstudie, een masterplan riolering voor het ganse binnengebied, rooilijnplannen …

nieuw openbaar onderzoek
Omdat de toegevoegde stukken essentiële informatie toevoegen aan het oorspronkelijk ingediende dossier besliste de Deputatie - om alvorens een beslissing te nemen over het ingediende beroep - dat de gemeente een nieuw openbaar onderzoek moet organiseren. Dit openbaar onderzoek loopt van 19 april tot en met 20 mei 2019.

infomarkt
Voorafgaand aan dit openbaar onderzoek organiseert de aanvrager op woensdag 17 april - van 16 tot 21 uur - een infomarkt over zijn project in de Kapel, Handelslei 167. Op deze infomarkt kunt u de plannen inkijken en info bekomen over de huidige aanvraag, alsook over de andere ontwikkelingen die de aanvrager in de toekomst plant op de voormalige terreinen van Van Pelt aan de kerk.

bemerkingen, suggesties of bezwaren
Indien u bemerkingen, suggesties of bezwaren hebt over de aangepaste plannen, dan kunt u die tussen 19 april en 20 mei 2019 kenbaar maken door:
- deze op te laden in het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be);
- een mail te sturen aan ;
- een brief te sturen (aangetekend of tegen ontvangstbewijs), gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Handelslei 167.
Let wel: als u eerder al een bezwaar indiende en u dit ook tijdens het nieuwe openbaar onderzoek wil bevestigen, moet u dit bezwaar opnieuw indienen. 

meer info: ruimtelijke ordening, T 03 2980 9 11

 

actueel


verkiezingen 2019


mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 
In de kijker
 
Jan Arts | Geschilderde Iconen
de Bijl
van 30 maart tot en met 21 april  

Leo Van Broeck | Vlaamse bouwmeester
de Bijl
30 april om 20 uur 

Koen Fillet | I used to see the beauty, now I see the truth 
de Bijl
van 27 april tot en met 19 mei 

Combo Royal
de Bijl
17 mei om 20 uur