A  A  A  A 
fietsnetwerk dorpskern Halle
De mobiliteitsstudie die Antea Group (een externen onafhankelijk onderzoeksbureau) eind 2017 uitvoerde in de dorpskern van Halle, formuleerde tal van voorstellen om de verkeersveiligheid in en rondom de dorpskern te verbeteren. De studie toonde onder meer aan dat fietsers en voetgangers Halledorp niet overal even veilig kunnen doorkruisen.

opzet
Op lange termijn is hier een grondige en structurele herinrichting noodzakelijk. Op korte termijn stelde Antea voor om, ten noorden en ten zuiden van de doortocht, een parallel fietsnetwerk te realiseren. Dit kan, alvast tijdelijk, een kwalitatief alternatief vormen voor de actieve weggebruikers, die dan de dorpskern niet meer hoeven te doorkruisen.

verloop
Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van onder meer politie, fietsersbond, verenigingen, politieke fracties, inwoners …, werkte intussen een globaal ontwerpplan uit voor dit veilige fietsnetwerk, inclusief heel wat mogelijke maatregelen of ingrepen om het te kunnen realiseren.

Hieronder leest u stap voor stap alles over het inspraaktraject.

stap 1: oproep werkgroep
Voor het uittekenen van een globaal plan voor dit fietsnetwerk riep het gemeentebestuur een werkgroep in het leven. Die werkgroep werd vertegenwoordigd door onder meer politie, fietsersbond, oudercomité Pierenbos, scouts Halle, KLJ Halle …Daarnaast deden we eind augustus ook een oproep voor vijf geïnteresseerde en gemotiveerde inwoners om deel te nemen aan de werkgroep.

stap 2: bijeenkomsten werkgroep
Eind september startte het overlegtraject met de werkgroep. In totaal vonden er vier bijeenkomsten plaats.

Lees hieronder de verslagen die zijn opgesteld naar aanleiding van de verschillende bijeenkomsten

1. verslag eerste bijeenkomst
2. verslag tweede bijeenkomst
3. verslag derde bijeenkomst
4. verslag vierde bijeenkomst

Uit deze bijeenkomsten is uiteindelijk een ontwerpplan ontstaan. Lees het volledige ontwerpplan met de voorstellen hierBekijk de voorlopige kaart van het fietsnetwerk hier.

stap 3: voorstel aan inwoners
13 december werd het ontwerpplan voorgesteld tijdens een inspraakmoment in de parochiezaal in Halle. Iedere burger kon tijdens dit inspraakmoment opmerkingen/suggesties/bedenkingen geven.

stap 4: terugkoppeling aan werkgroep
De opmerkingen van 13 december werden vervolgens weer teruggekoppeld aan de werkgroep. Zij kwam 10 januari terug bijeen om deze opmerkingen te bekijken. Na dit moment zal de werkgroep een definitief voorstel voorleggen aan het college. Het college kan dan nog eventuele aanpassingen doen.


actueel


verkiezingen 2019


mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 
In de kijker
 

       


tentoonstelling | Frans Van Roy: Pa'lante'
de Bijl
2 tot en met 24 maart  

  
     


lezing | Peter Verlinden: Massamedia 
de Kapel
22 maart om 14 uur 


concert | Aurélie Viegas & Wim Brabants
de Bijl
22 maart om 20 uur