A  A  A  A 
verkeerswijzigingen Halledorp: fietsnetwerk, uitbreiding zone 30 en parkeerverbod (07/09/2018)

De mobiliteits- en parkeerstudie die eind 2017 in opdracht van het gemeentebestuur werd uitgevoerd door Antea Group (een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau) formuleert tal van voorstellen om de verkeersveiligheid in en rondom de dorpskern van Halle te verbeteren.

fietsnetwerk - stel u kandidaat voor de werkgroep
Fietsers en voetgangers kunnen Halledorp niet overal even veilig doorkruisen. In afwachting van een grondige, structurele herinrichting stelt Antea Group daarom voor om ten noorden en ten zuiden van de doortocht in Halledorp (tussen het kruispunt met de Brakenberg en het kruispunt met de Heideweg) een parallel, functioneel fietsnetwerk te realiseren. Dit kan, alvast tijdelijk, een kwalitatief alternatief vormen, zodat fietsers niet meer door de dorpskern moeten.

Om een globaal plan voor dit fietsnetwerk uit te tekenen, start het gemeentebestuur een werkgroep op. Deze werkgroep zal bestaan uit vertegenwoordigers van onder meer politie, fietsersbond, directie en oudercomité Pierenbos … Daarnaast willen we ook graag vijf geïnteresseerde en gemotiveerde inwoners, bij voorkeur uit deelgemeente Halle, betrekken bij de uitwerking van een gedragen plan, dat in een volgende fase aan de ruime bevolking wordt voorgelegd.

Kunt u gedurende een beperkte periode de nodige tijd vrijmaken om deel te nemen aan de werkgroep? Bent u bovendien een actieve fietser, voor wie de dorpskern van Halle en omliggende woonstraten geen geheimen hebben? Dan bent u diegene die we zoeken. Bezorg ons, vóór 15 september, uw kandidatuur met een motivatie waarom u wilt meewerken. Dit doet u:
    - via
    - of per brief aan dienst communicatie, gemeente & ocmw Zoersel, Handelslei 167. 
We laten u voor eind september weten of u weerhouden bent.

uitbreiding zone 30
In oktober vorig jaar werd een zone 30 ingevoerd in de onmiddellijke omgeving van de nieuwe gemeentelijke basisschool Pierenbos. Eén van de aanbevelingen in de studie van Antea Group is om de bestaande zone 30 permanent uit te breiden naar een aantal omliggende straten. De gemeenteraad volgde dit advies en besliste om de nieuwe verkeersregel in te voeren, meer bepaald vanaf 10 september.

De snelheidsbeperking tot 30 km per uur geldt dan in volgende straten:

  • Halle-Dorp (tussen het kruispunt met de Brakenberg en het kruispunt met de Sint-Martinusstraat)
  • Lindedreef (tussen het kruispunt met Halle-Dorp en het kruispunt met de Lotelinglaan)
  • Sniederspad (tussen het kruispunt met Halle-Dorp en het kruispunt met de Paardenmarkt)
  • Halmolenweg (tussen het kruispunt met Halle-Dorp en het kruispunt met de verbindingsweg naar de Paardenmarkt)
  • Halle-Velden (tussen het kruispunt met de Kerkhofweg en huisnummer 12)
  • Vogelzang (tussen het kruispunt met Halle-Dorp en het kruispunt met de Kerkhofweg/De Blokskens)
  • Kerkhofweg (volledig)
  • Meester Berghmansstraat (volledig)

parkeerverbod
In Halle-Dorp, tussen De Bergen en Sint-Martinusstraat, moet u halfmaandelijks beurtelings parkeren. Dit betekent dat u de ene helft van de maand aan één zijde parkeert en de andere helft van de maand aan de andere zijde. Deze regeling is niet altijd even duidelijk voor bezoekers. Bovendien zorgt het wisselen van kant vaak voor verwarring en voor onveilige situaties, omdat bewoners hun voertuig te vroeg of te laat van zijde wisselen. Antea Group beveelt daarom aan om het halfmaandelijks beurtelings parkeren af te schaffen, het parkeren vast te leggen aan één zijde van de straat en een parkeerverbod in te voeren aan de andere zijde van de straat. De gemeenteraad volgde dit advies. Concreet betekent dit dat – vanaf 10 september – parkeren verboden wordt in Halle-Dorp langs de even zijde tussen huisnummer 148 en 102. Dit wordt uiteraard duidelijk aangegeven.

meer info:

actueel


verkiezingen 2019

 


zomerwerking


mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 
In de kijker
 


Salut la copine met Lien Van de Kelder, Jan De Smet en Wouter Berlaen
 
de Kapel
1 juni om 20.30 uur 


Oude Koeien aan de Costa del sol
de Kapel
21 juni om 20 uur


Tekenatelier | Het uur blauw
de Bijl
van 22 tot 30 juni