A  A  A  A 
zitdagen invullen belastingaangiften 2013 (06/05/2013)

belastingaangiften 2013  (inkomsten 2012)

In de loop van de maand mei krijgt u uw belastingbrief. Zoals elk jaar kunt u hulp inroepen om uw belastingaangifte in te vullen. Dat kan op volgende data en locaties, telkens van 9 tot 14 uur:


administratief centrum Zoersel (in de patio - loketten stedenbouw verhuizen tijdelijk naar hun backoffice !)    dinsdag 21 mei
donderdag 13 juni
antenne Zoersel (Lindepaviljoen) donderdag 23 mei
dinsdag 25 juni
antenne Halle (oud gemeentehuis) maandag 10 juni 
(enkel open voor belastingaangifte)

U kunt ook dagelijks, van 9 tot 12 uur (in juni van 9 tot 15 uur) terecht in het controlekantoor van de belastingen. Let wel, het kantoor van Malle is verhuisd naar Spoorwegstraat 22, 2300 Turnhout.
U kunt ook een afspraak maken via 02 578 19 60 of een kijkje nemen op www.taxonweb.be

meebrengen
Wat is er nodig voor het invullen van uw aangifte van het aanslagjaar 2013 (inkomsten van het jaar 2012) ?

 1. Aangifteformulier
 2. Aanslagbiljet van het vorig jaar (= aanslagjaar 2012 - inkomsten van 2011).
 3. Kadastraal inkomen van uw onroerende goederen (af te lezen van het aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing)
  Opgelet: kadastrale inkomens zijn uit te splitsen per eigendom en per eigenaar
 4. Huuropbrengsten van gebouwen en gronden die door de huurder worden gebruikt voor de uitoefening van zijn beroep
 5. Loonfiches 281.10 van beide echtgenoten
 6. Voor arbeiders: strookjes van vakantiegeld ontvangen in 2008
 7. Fiches 281 van uitkeringen en vergoedingen voor:
  • werkloosheid
  • ziekte- en invaliditeit
  • pensioenen
  • brugpensioenen
  • renten en omzettingsrenten
  • bedrijfsinkomsten voortkomend van pensioensparen
 8. Bewijzen van betaalde levensverzekeringspremies indien de premies voor de eerste maal worden afgetrokken: attest waaruit blijkt dat uw  levensverzekeringscontract aan de voorwaarden van aftrekbaarheid voldoet
 9. Bewijzen van de betaalde intresten en kapitaalsaflossingen
  indien deze intresten en kapitaalsaflossingen werden betaald voor een lening afgesloten in 2007: attest van de af-gesloten lening
 10. Betaalde of/en ontvangen onderhoudsgelden
 11. Attesten van pensioensparen
 12. Attest van betaalde kosten voor kinderopvang
 13. Attesten van aftrekbare giften
 14. Attesten van PWA-cheques of dienstencheques
 15. Attesten van uitgaven betreffende energiebesparende maatregelen
 16. Rekeninguittreksel van gedane voorafbetalingen        
 17. Trouwboekje of alle gegevens betreffende uw burgerlijke stand (namen en geboortedata van personen ten uwen laste).

uw belastingaangifte indienen, kan ook via internet
Bijna iedere belastingplichtige kan zijn aangifte indienen via internet, namelijk via het systeem “Tax-on-web”. Wij raden iedere belastingplichtige die over een internetverbinding beschikt aan om hiervan gebruik te maken, want het indienen van uw aangifte via internet biedt heel wat voordelen:

 • een beveiligde procedure via persoonlijke codes; 
 • 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegang tot deze dienst;
 • Invullen op eigen ritme door tussentijdse versies op te slaan;
 • Geen verantwoordingsstukken meer opsturen (u  moet ze wel thuis bewaren)
 • Berekening van het bedrag van uw belasting;
 • Valideren van gegevens om fouten te signaleren
 • Ontvangstbewijs dat uw aangifte is ingediend; 
 • Bijstand bij het invullen van de aangifte;
 • Uitsluiting van vergissingen of menselijke fouten bij de verwerking van uw aangifte op de belastingdienst.

hoe gaat u te werk?
Registreer u onmiddellijk via www.taxonweb.be

Identificeer uzelf door middel van uw rijksregisternummer, uw SIS-kaartnummer, uw identiteitskaartnummer en een zelfgekozen paswoord. Uw persoonlijke codes worden u dan enkele dagen later toegezonden per post. Met deze codes kan u in een persoonlijke “TaxBox” uw aangifte indienen.
Opgelet! Indien u vorig jaar reeds geregistreerd was en u bent nog in het bezit van uw token (pasje met 20 nummers), dan kan u dat opnieuw gebruiken en hoef u uzelf niet meer opnieuw te registreren.
Ben u uw paswoord van vorig jaar vergeten? Geen probleem, er kan een nieuw paswoord gevormd worden tijdens de registratieprocedure.