A  A  A  A 
Seniorenraad

De seniorenraad is een gemeentelijk adviesorgaan. 

Doelstelling
De seniorenraad zal op vraag van het gemeentebestuur of van de OCMW-raad adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende seniorenbeleid in de gemeente.  De seniorenraad kan ook op eigen initiatief een advies uitbrengen naar gemeentebestuur en/of OCMW.

De seniorenraad kan initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen alle verenigingen of instellingen die bij het seniorenwerk betrokken zijn te stimuleren en te coördineren.

De seniorenraad wil bij zoveel mogelijk senioren de interesse voor het seniorenbeleid bevorderen en de inspraak stimuleren. Door het organiseren van activiteiten voor senioren streeft de seniorenraad naar een optimale bevordering van de sociale cohesie binnen de Zoerselse senioren.

Structuur
De seniorenraad bestaat uit: een bijeenkomst Seniorenraad, een Dagelijks Bestuur en een Redactieraad van de seniorenkrant.
Er kunnen naar behoefte werkgroepen opgericht worden, die zowel een tijdelijk als een meer permanent karakter kunnen vertonen.

Driejaarlijkse verkiezingen nieuw bestuur Seniorenraad
De eerstvolgende verkiezingen gaan door op vrijdag 31 maart 2017 om 14u in de Kapel, Handelslei 167.
Voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester worden verkozen voor een termijn van drie jaar.
Zij maken deel uit van het Dagelijks Bestuur van de Seniorenraad, welke ondersteund wordt door de seniorenconsulente. Het Dagelijks Bestuur komt minstens om de twee maanden bijeen (uitgezonderd de maanden juli en augustus) en beslist over de inhoudelijke werking van de Seniorenraad, zoals invulling Bijeenkomsten Seniorenraad, vormingen, sportactiviteiten, uitstappen, seniorenweek, andere activiteiten, ...
De bestuursleden kunnen desgevallend deelnemen aan de redactieraad van de seniorenkrant, welke 6 maal per jaar doorgaat.
Er wordt van de bestuursleden verwacht dat ze zoveel mogelijk aanwezig zijn op de bijeenkomsten van de seniorenraad en door de Seniorenraad georganiseerde activiteiten.

Wenst u zich kandidaat te stellen voor één van de bestuursfuncties, dan kan u dit melden op het secretariaat van de Seniorenraad, dienst senioren, Malou Schelfthout, tel. 03 2980 737 of

Activiteiten

            De seniorenweek 2017 zal plaatsvinden van maandag 7 november 2017 tot en met
            zondag 12 november 2017.


Voor meer info kan u terecht bij Malou Schelfthout:

Verslagen van de seniorenraad
dienst senioren
dienst senioren
Administratief centrum
Handelslei 167, 2980